About Pogp

Mission

The Polish LPG Association is the authoritative voice of LPG market in Poland. Established in Warsaw, 1996. POGP is a member of WLPGA.

POGP is the member of WLPGA

POGP main goals:
  • Promoting LPG compliance with health, safety and environment standards and good business practices.
  • Demonstrating the benefits of LPG and position it as clean energy for a low carbon world.
  • Representing LPG industry as a permanent partner of governmental institutions in establishing the law.
  • promoting free enterpreneurship, fair and ethical competition
  • Representing ethical and economic interests of our members.

Aktywnie wspieramy branżę LPG w Polsce.

Structure and authorities

General Assembly

jest organem stanowiącym i nadzorującym działalność pozostałych organów Organizacji. W Zebraniu Plenarnym uczestniczą członkowie Organizacji poprzez swoich przedstawicieli. Zebrania zwołuje Prezydium Organizacji nie rzadziej niż raz w roku.

Do głównych kompetencji Zebrania Plenarnego należą m.in.:

• sprawowanie funkcji kontrolnych nad całokształtem działalności Organizacji,
• podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian statutu Organizacji,
• wybór i odwoływanie członków Prezydium Organizacji,
• zatwierdzanie rocznych planów zadań rzeczowo-finansowych Organizacji,
• podejmowanie uchwał o przystąpieniu do zagranicznych lub krajowych stowarzyszeń i organizacji oraz o wystąpieniu z nich,
• ustalanie zasad opłacania i wysokości składek członkowskich.

audit committee

jest powoływana przez Zebranie Plenarne. W jej skład wchodzą trzej członkowie Organizacji, a jej kadencja trwa trzy lata. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest sprawowanie kontroli nad działalnością Organizacji w zakresie jej gospodarki finansowej.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą obecnie:

• Przemysław Śmiechowski – Przewodniczący,
• Łukasz Zalewski,
• Janusz Opioła.

Presidium

jest organem wykonawczym i zarządzającym Organizacji w okresach pomiędzy Zebraniami Plenarnymi. Członkowie Prezydium wybierani są na trzyletnią kadencję przez Zebranie Plenarne. Prezydium wybiera spośród swojego składu Przewodniczącego, jego Zastępcę oraz Skarbnika.

Do głównych kompetencji Prezydium należą m.in.:
• opiniowanie wniosków i projektów uchwał przedstawionych Zebraniu Plenarnemu,
• przedstawienie Organizacji okresowych sprawozdań z działalności Prezydium,
• opracowanie rocznych planów zadań rzeczowo-finansowych Organizacji i ich realizacja,
• powołanie Komisji i zespołów roboczych,
• powołanie Dyrektora Organizacji.

Obecnie w skład Prezydium wchodzą:

• Roman Ślagowski – Przewodniczący,
• Adam Kubiak – Wiceprzewodniczący,
• Agnieszka Stochmal,
• Sylwester Śmigiel,
• Kevin Kelleher,
• Cezary Kwella,
• Jan Czapracki,
• Robert Kościelny,
• Ireneusz Popiół – Skarbnik.

Director

powoływany jest przez Prezydium. Kieruje on i zarządza pracami POGP w oparciu o uchwały Prezydium oraz reprezentuje Organizację. Dyrektor zarządza również Biurem POGP.

Obecnie Dyrektorem Organizacji jest Andrzej Olechowski (a.olechowski@pogp.pl).

Commissions and working groups

Komisja Prawna
Adam Kubiak – przewodniczący
Komisja Statystyczna
Sylwester Śmigiel – przewodniczący

Komisja ds. technicznych i bezpieczeństwa
Cezary Kwella – Przewodniczący

Komisja ds. autogazu
Grzegorz Jarzyński – Przewodniczący

Member companies