Regulations

The most important regulations in the Polish LPG industry

Wspólnie zadbajmy o środowisko

Stosując się do przepisów, dbasz o środowisko!

Polish regulations

Stocks

 1. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
  Tekst ujednolicony Dz.U. 2007 nr 52 poz. 343

 2. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

  Dz.U. 2017 poz. 1387


 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej
  Dz.U. 2014 poz. 1806

 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek opłaty zapasowej

  Dz.U. 2014 poz. 1812


Energy law

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
  Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE: Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348

 2. Rozporządzenie Ministra Energii z 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych
  Dz. U. 2017 poz. 945

 3. Rozporządzenie Ministra Energii z 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu
  Dz. U. 2017 poz. 1011

 4. Rozporządzenie Ministra Energii z 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności
  Dz. U. 2017 poz. 1043

 5. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących
  Dz. U. 2016 r. poz. 2039

 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
  Dz. U. 2017 r. poz. 285

 7. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
  Dz. U. 2016 r. poz. 831

 8. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
  Tekst ujednolicony: Dz.U. 2015 poz. 478

 9. Ustawa z dnia 31 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne
  Dz. U. 2015 poz. 2365

 10. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
  Dz.U. 2016 poz. 925

Excise/VAT

 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  Tekst ujednolicony: Dz. U. 2008 nr 3 poz. 11

 2. Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
  Dz.U. 2016 poz. 2005

 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług
  Dz. U. 2017 r. poz. 1221

 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych
  Dz.U.2017 poz.989

 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zamknięć urzędowych
  Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1563

 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych
  Dz.U. 2017 poz. 950

 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia
  Dz.U. 2017 poz. 778

 8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych
  Dz.U. 2017 poz. 429

 9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
  Dz.U. 2017 poz. 430

 10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
  Dz.U. 2017 poz. 270

 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
  Dz.U. 2015 poz. 2283

 12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych
  Dz.U. 2017 poz. 334

 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy
  Dz.U. 2015 poz. 2285

 14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy
  Dz.U. 2016 poz. 1028

 15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych
  Dz.U. 2017 poz. 289

 16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia innych przypadków, w których podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych
  Dz.U. 2017 poz. 440

 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie celów specjalnych przeznaczenia wyrobów akcyzowych oraz kontroli wyrobów akcyzowych, które zostały przeznaczone na cele specjalne
  Dz.U. 2017 poz. 403

 18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy
  Dz.U. 2016 poz. 2257

 19. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy
  Dz.U. 2017 poz. 390

 20. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy
  Dz.U. 2017 poz. 384

Technical conditions and safety

 1. Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
  Dz.U. 2014 poz. 1853

 2. . Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych
  Dz.U. 2006 nr 199 poz. 1469

 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych
  Dz.U. 2011 nr 156 poz. 932

 4. wt. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych
  Dz.U. 2014 poz. 1465

 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego
  Dz.U. 2014 poz. 1675

 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.
  Dz.U. 1999 nr 75 poz. 846

 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych
  Dz.U. 2004 nr 43 poz. 395

 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
  Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931

 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844

Others

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym.
  Dz.U. 2017 poz. 1040

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
  Dz.U. 2012 poz. 1468

 3. Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego
  Dz.U. 2016 poz. 696

 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych
  Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1269

 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
  Dz.U. 2012 poz. 1468

 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli
  Dz.U. 2017 poz. 885

 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe
  Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2201

 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi
  Dz.U. 2005 nr 218 poz. 1846

 9. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
  Tekst ujednolicony: Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367

 10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR
  Dz. U. 2012 poz. 192

 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR
  Dz. U. 2017 r. poz. 1309

 12. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
  Dz. U. 2017 r. poz. 708

 13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów.
  Dz. U. 2017 r. poz. 1178

European Union regulations

lpg industry regulations

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych
  Dz. Urz. L 189/164

 2. Dyrektywa 2009/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. odnosząca się do prostych zbiorników ciśnieniowych
  Dz. Urz. L 264/12

 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych
  Dz. Urz. L 96/45

 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/142/WE z dnia 30 listopada 2009 r. odnosząca się do urządzeń spalających paliwa gazowe
  Dz. Urz. L 330/10

 5. Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej
  Dz. Urz. L 283/51

 6. Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych
  Dz. Urz. L 260/13

 7. Dyrektywa Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. nakładająca na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych
  Dz. Urz. L 265/9

 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UEz dnia 22 października 2014 r.w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych
  Dz. Urz. L 307/1

 9. Dyrektywa Rady 2004/74/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającą dyrektywę 2003/96/WE w zakresie możliwości stosowania przez określone Państwa Członkowskie czasowych zwolnień lub obniżek poziomu opodatkowania na produkty energetyczne i energię elektryczną
  Dz.U. L 157/87 z 30.4.2004