LNG

LNG

LNG (ang. Liquefied Natural Gas) to gaz ziemny w postaci skroplonej. Obecnie jest jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii z uwagi na możliwość dostarczenia gazu ziemnego Klientom niemającym dostępu do sieci przesyłowej. Podczas skraplania jego objętość redukuje się 630 razy, co w znaczący sposób ułatwia magazynowanie i transport na duże odległości. Na takich obszarach buduje się stacje regazyfikacji umożliwiające zmianę stanu skupienia z ciekłego w lotny. Gaz po regazyfikacji dostarczany jest gazociągami do poszczególnych odbiorców biznesowych lub indywidualnych.

Gaz LNG powstaje w procesie skraplania gazu ziemnego, który polega na przejściu z fazy gazowej w fazę ciekłą. Jest to możliwe przy odpowiednim ciśnieniu i w temperaturze niższej od temperatury krytycznej. Gaz ziemny należy najpierw odpowiednio osuszyć, usunąć z niego dwutlenek węgla, siarkowodór i węglowodory ciężkie. Do osuszania gazu LNG z pary wodnej najczęściej wykorzystuje się adsorpcję na złożu sit molekularnych. Również węglowodory ciężkie oraz gazy kwaśne usuwa się poprzez proces adsorpcji. Po usunięciu ww. substancji otrzymuje się wyjątkowo czysty gaz, który składa się z ok. 95% metanu, a tylko 5% stanowią inne składniki.

Sposób transportu gazu LNG zależy od zapotrzebowania na gaz. Ogromne ilości skroplonego gazu ziemnego przewożone są drogą morską metanowcami o pojemności do 216 tys. m3, co odpowiada 136 mln Nm3 gazu sieciowego. Na pokładzie metanowców gaz LNG przechowuje się w specjalistycznych zbiornikach przystosowanych do temp. -162°C, zbudowanych z stali o najwyższej jakości. W transporcie kolejowym wykorzystywane są cysterny do nawet 76 m3. Mniejsze ilości LNG transportowane są za pomocą cystern o pojemności do 47 m3 w formie naczep do samochodów ciężarowych lub w specjalnych samochodach o pojemności do 57 m3.

Źródło: Strona internetowa Novatek Green Energy (https://www.novatek.pl/lng/zalety-lng)

Podczas spalania LNG powstaje o prawie połowę mniej dwutlenku węgla niż przy spalaniu węgla kamiennego czy brunatnego.

Zalety Gazu LNG

  • BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT UŻYTKOWANIA – skroplony gaz ziemny LNG, jako lżejszy od powietrza, szybko odparowuje, a jego dodatkową zaletą jest brak stałych odpadów spalania typu popiół czy żużel.
  • OSZCZĘDNOŚCI – uzyskiwane dzięki obniżeniu opłat środowiskowych, kosztów wybudowania i utrzymania kotłowni oraz magazynowania paliwa.
  • WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ – skroplony gaz LNG jest paliwem w pełni kontrolowalnym, umożliwiającym planowanie kosztów i precyzyjne zużycie.
  • OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA – kotłownia zasilana gazem LNG obsługiwana jest automatycznie.
  • ZGODNOŚĆ Z NORMAMI ŚRODOWISKOWYMI – wykorzystanie gazu LNG pozwala zakładom produkcyjnym spełnić rygorystyczne normy środowiskowe.
  • NIEZALEŻNE ŹRÓDŁO ENERGII – dzięki zredukowanej objętości gazu LNG można z łatwością magazynować.
  • STAŁA DOSTĘPNOŚĆ PALIWA – dostawca gazu LNG na bieżąco monitoruje ilość gazu w stacji i w odpowiednim momencie dostarcza go cysternami.

Źródło: Strona internetowa Novatek Green Energy (https://www.novatek.pl/lng/zalety-lng)

Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu eksploatowany jest od 2016 roku.

Zastosowanie

Skroplony gaz ziemny (LNG) ten staje się coraz bardziej dostępny na rynkach światowych, co umożliwia dywersyfikację dostaw gazu ziemnego znacznie poprawiając tym samym poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski. Istnieje wiele różnych zastosowań tego surowca. Ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne, łatwość transportu oraz niezależność od istniejącej sieci przesyłu gazu ziemnego, LNG znajdzie zastosowanie w transporcie, środkach komunikacji publicznej oraz szeroko rozumianym przemyśle.

Transport drogowy

Niepodważalną zaletą wykorzystania LNG jako paliwa w ciągnikach siodłowych pokonujących znaczne odległości jest proekologiczny charakter tego źródła energii. Spalanie LNG emituje mniej CO2 niż spalanie oleju napędowego, a emisja innych, jeszcze bardziej szkodliwych substancji ograniczona jest do minimum. W porównaniu do innych proponowanych źródeł energii dla samochodów ciężarowych, m.in. wodoru czy energii elektrycznej, TIRy na LNG są zdecydowanie tańsze, a przede wszystkim oferują zdecydowanie większe zasięgi. Rozwój tego rynku uzależniony jest w głównej mierze od inwestycji w odpowiednią infrastrukturę tankowania, co można osiągnąć m.in. poprzez wsparcie natury legislacyjnej ze strony rządów państw (np. dofinansowania do zakupu pojazdów na LNG, niskie stawki podatku akcyzowego na gaz ziemny itp.).

Transport morski

LNG jest nie tylko produktem transportowanym drogą morską, ale również samodzielnym paliwem napędzającym jednostki pływające. Napęd LNG to przełomowe osiągnięcie w dziedzinie transportu morskiego: emituje o 20-25% mniej CO2 i gazów cieplarnianych i o prawie 100% zmniejsza emisje tlenku siarki, tlenku azotu oraz cząstek stałych, a także pozwala ograniczyć koszty konserwacji. Jest to o tyle istotne, że od 2020 r. transport morski jest objęty nowymi normami dotyczącymi emisyjności oraz jakości paliw ustalonymi przez Międzynarodową Organizację Morską. Zgodnie z postanowieniami postuluje się znaczne ograniczenie zasiarczenia paliw służących zarówno do napędzania jednostek pływających (gazowców), jak i wytwarzania energii elektrycznej (m.in. w basenie Morza Śródziemnego i Morza Bałtyckiego).

Komunikacja publiczna

LNG coraz częściej wykorzystywane jest do napędzania pojazdów komunikacji publicznej, a także służb oczyszczania miasta. Pojawiają się pierwsze dostawy autobusów międzymiastowych zasilanych tym paliwem. W Polsce LNG w komunikacji miejskiej w największym stopniu wykorzystywane jest w Warszawie. Miejscem stacjonowania autobusów LNG jest Zajezdnia Ostrobramska. W planach Miejskich Zakładów Autobusowych są dalsze inwestycje w autobusy na LNG.

Przemysł

LNG może być wykorzystywane m.in. jako źródło zimna wykorzystywane głównie np. w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym (w instalacjach niskotemperaturowego frakcjonowania gazów węglowodorowych) czy w medycynie (do konserwowania krwi i tkanek przeznaczonych do przeszczepów). Surowiec ten stosuje się również jako paliwo do elektrowni. Zasilanie elektrowni za pomocą LNG jest szeroko stosowane w Japonii – elektrownia w Jokohamie jest opalana skroplonym gazem ziemnym dostarczanym tankowcami ze złóż na Alasce. Ciekawym zastosowaniem skroplonego gazu ziemnego jest użycie go jako źródło gazu do ogniw paliwowych wytwarzających energię elektryczną i/lub ciepło.

W zależności od miejsca wydobycia na świecie, LNG może różnić się pod względem zawartości metanu - głównego składnika skroplonego gazu ziemnego.