O POGP

Misja i Cele

Polska Organizacja Gazu Płynnego została założona w 1996 roku i od tego czasu aktywnie uczestniczy w życiu branży paliwowej. Członkami Organizacji są jednostki produkcyjno-handlowe, zajmujące się zakupem, rozlewem i dystrybucją gazu skroplonego LPG, a także produkcją i obrotem urządzeniami służącymi do jego transportu, magazynowania i eksploatacji. Od lutego 2020 r. przedmiotem aktywności analitycznej POGP jest również skroplony gaz ziemny LNG.

POGP należy do Światowej Organizacji Gazu Płynnego (WLPGA) oraz Liquid Gas Europe.

Cele Polskiej Organizacji Gazu Płynnego:
 • ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec władz i organów państwowych, których działania w sposób istotny dotyczą branży gazu skroplonego
 • współdziałanie w rozwiązywaniu problemów technicznych, organizacyjno-prawnych oraz wszystkich innych związanych z zastosowaniem gazu skroplonego LPG
 • uczestniczenie w pracach zespołów ekspertów powoływanych w celu opracowywania projektów przepisów prawa i innych aktów normatywnych oraz ustalania zasad polityki z zakresu stosowania gazu płynnego
 • popieranie wolnej przedsiębiorczości, konkurowania w sposób uczciwy i etyczny w ramach obowiązujących przepisów prawa
 • tworzenie i promowanie wzorów z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska
 • edukacja z zakresu gazu skroplonego LPG jako paliwa ekonomicznego i ekologicznego, przyjaznego człowiekowi i środowisku naturalnemu

Aktywnie wspieramy branżę LPG w Polsce.

Struktura i władze

Zebranie Plenarne Członków Organizacji

Jest organem stanowiącym i nadzorującym działalność pozostałych organów Organizacji. W Zebraniu Plenarnym uczestniczą członkowie Organizacji poprzez swoich przedstawicieli. Zebrania zwołuje Prezydium Organizacji nie rzadziej niż raz w roku. Do głównych kompetencji Zebrania Plenarnego należą m.in.:

 • sprawowanie funkcji kontrolnych nad całokształtem działalności Organizacji,
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian statutu Organizacji,
 • wybór i odwoływanie członków Prezydium Organizacji,
 • zatwierdzanie rocznych planów zadań rzeczowo-finansowych Organizacji,
 • podejmowanie uchwał o przystąpieniu do zagranicznych lub krajowych stowarzyszeń i organizacji oraz o wystąpieniu z nich,
 • ustalanie zasad opłacania i wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

Jest powoływana przez Zebranie Plenarne. W jej skład wchodzą trzej członkowie Organizacji, a jej kadencja trwa trzy lata. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest sprawowanie kontroli nad działalnością Organizacji w zakresie gospodarki finansowej.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą obecnie:

Janusz Opioła – Przewodniczący

Robert Urbański

Maciej Pęski

Prezydium Organizacji

Jest organem wykonawczym i zarządzającym Organizacji w okresach pomiędzy Zebraniami Plenarnymi. Członkowie Prezydium wybierani są na trzyletnią kadencję przez Zebranie Plenarne. Prezydium wybiera spośród swojego składu Przewodniczącego, jego Zastępcę oraz Skarbnika. Do głównych kompetencji Prezydium należą m.in.: opiniowanie wniosków i projektów uchwał przedstawionych Zebraniu Plenarnemu, przedstawienie Organizacji okresowych sprawozdań z działalności Prezydium, opracowanie rocznych planów zadań rzeczowo-finansowych Organizacji i ich realizacja, powołanie Komisji i zespołów roboczych, powołanie Dyrektora Generalnego Organizacji.

Obecnie w skład Prezydium wchodzą:

Sylwester Śmigiel – Przewodniczący,

Dariusz Sławek – Wiceprzewodniczący,

Adam Kubiak – Wiceprzewodniczący,

Ireneusz Popiół – Skarbnik,

Piotr Janic,

Robert Kościelny,

Cezary Kwella,

Adam Lewandowski,

Konrad Malec.

Dyrektor Generalny

Powoływany jest przez Prezydium. Kieruje on i zarządza pracami POGP w oparciu o uchwały Prezydium oraz reprezentuje Organizację. Dyrektor Generalny zarządza również Biurem POGP.

Obecnie Dyrektorem Generalnym Organizacji jest Andrzej Olechowski (a.olechowski@pogp.pl).

Projekty strategiczne koordynuje Bartosz Kwiatkowski (b.kwiatkowski@pogp.pl).

Komisje i grupy robocze

Komisja prawna

Adam Kubiak – przewodniczący

Komisja ds. bezpieczeństwa

Cezary Banaszek – przewodniczący

Komisja ds. technicznych

Cezary Kwella – Przewodniczący

Komisja ds. innowacyjności, bio propanu, bio propanu – butanu i LNG

Grzegorz Janzen – Przewodniczący

Komisja edukacji i komunikacji

Maciej Chyż – Przewodniczący

Firmy Członkowskie