O POGP

Misja i Cele

Polska Organizacja Gazu Płynnego została założona w 1996 roku i od tego czasu aktywnie uczestniczy w życiu branży paliwowej. Członkami Organizacji są jednostki produkcyjno-handlowe, zajmujące się zakupem, rozlewem i dystrybucją gazu skroplonego LPG, a także produkcją i obrotem urządzeniami służącymi do jego transportu, magazynowania i eksploatacji.

POGP należy do Światowej Organizacji Gazu Płynnego (WLPGA) z siedzibą w Paryżu.

Cele Polskiej Organizacji Gazu Płynnego:
  • ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec władz i organów państwowych, których działania w sposób istotny dotyczą branży gazu skroplonego
  • współdziałanie w rozwiązywaniu problemów technicznych, organizacyjno-prawnych oraz wszystkich innych związanych z zastosowaniem gazu skroplonego LPG
  • uczestniczenie w pracach zespołów ekspertów powoływanych w celu opracowywania projektów przepisów prawa i innych aktów normatywnych oraz ustalania zasad polityki z zakresu stosowania gazu płynnego
  • popieranie wolnej przedsiębiorczości, konkurowania w sposób uczciwy i etyczny w ramach obowiązujących przepisów prawa
  • tworzenie i promowanie wzorów z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska
  • edukacja z zakresu gazu skroplonego LPG jako paliwa ekonomicznego i ekologicznego, przyjaznego człowiekowi i środowisku naturalnemu

Aktywnie wspieramy branżę LPG w Polsce.

Struktura i władze

Zebranie Plenarne Członków Organizacji

jest organem stanowiącym i nadzorującym działalność pozostałych organów Organizacji. W Zebraniu Plenarnym uczestniczą członkowie Organizacji poprzez swoich przedstawicieli. Zebrania zwołuje Prezydium Organizacji nie rzadziej niż raz w roku.

Do głównych kompetencji Zebrania Plenarnego należą m.in.:

• sprawowanie funkcji kontrolnych nad całokształtem działalności Organizacji,
• podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian statutu Organizacji,
• wybór i odwoływanie członków Prezydium Organizacji,
• zatwierdzanie rocznych planów zadań rzeczowo-finansowych Organizacji,
• podejmowanie uchwał o przystąpieniu do zagranicznych lub krajowych stowarzyszeń i organizacji oraz o wystąpieniu z nich,
• ustalanie zasad opłacania i wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

jest powoływana przez Zebranie Plenarne. W jej skład wchodzą trzej członkowie Organizacji, a jej kadencja trwa trzy lata. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest sprawowanie kontroli nad działalnością Organizacji w zakresie jej gospodarki finansowej.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą obecnie:

• Konrad Malec – Przewodniczący,
• Przemysław Śmiechowski,
• Janusz Opioła.

Prezydium Organizacji

jest organem wykonawczym i zarządzającym Organizacji w okresach pomiędzy Zebraniami Plenarnymi. Członkowie Prezydium wybierani są na trzyletnią kadencję przez Zebranie Plenarne. Prezydium wybiera spośród swojego składu Przewodniczącego, jego Zastępcę oraz Skarbnika.

Do głównych kompetencji Prezydium należą m.in.:
• opiniowanie wniosków i projektów uchwał przedstawionych Zebraniu Plenarnemu,
• przedstawienie Organizacji okresowych sprawozdań z działalności Prezydium,
• opracowanie rocznych planów zadań rzeczowo-finansowych Organizacji i ich realizacja,
• powołanie Komisji i zespołów roboczych,
• powołanie Dyrektora Organizacji.

Obecnie w skład Prezydium wchodzą:
• Roman Ślagowski – Przewodniczący,
• Adam Kubiak – Wiceprzewodniczący,
• Kevin Kelleher – Wiceprzewodniczący,
• Agnieszka Stochmal,
• Sylwester Śmigiel,
• Cezary Kwella,
• Jan Czapracki,
• Robert Kościelny,
• Ireneusz Popiół – Skarbnik.

Dyrektor

powoływany jest przez Prezydium. Kieruje on i zarządza pracami POGP w oparciu o uchwały Prezydium oraz reprezentuje Organizację. Dyrektor zarządza również Biurem POGP.

Obecnie Dyrektorem Organizacji jest Andrzej Olechowski (a.olechowski@pogp.pl).

Komisje i grupy robocze

Komisja prawna
Adam Kubiak – przewodniczący

Komisja statystyczna
Sylwester Śmigiel – przewodniczący

Komisja ds. technicznych i bezpieczeństwa
Cezary Kwella – Przewodniczący

Komisja ds. autogazu
Grzegorz Jarzyński – Przewodniczący

Firmy Członkowskie