Rozporządzenie dot. SENT

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów,
których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1585)
w § 2 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2019 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 stycznia 2021 r.”.§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.