POGP


WŁADZE ORGANIZACJI

Plenarne Zebranie Członków Organizacji jest organem stanowiącym i nadzorującym działalność pozostałych organów Organizacji. W Zebraniu Plenarnym uczestniczą członkowie Organizacji poprzez swoich przedstawicieli.
Do jego głównych kompetencji należą m.in.:

 • sprawowanie funkcji kontrolnych nad całokształtem działalności Organizacji,
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian statutu Organizacji,
 • wybór i odwoływanie członków Prezydium Organizacji,
 • zatwierdzanie rocznych planów zadań rzeczowo-finansowych Organizacji,
 • podejmowanie uchwał o przystąpieniu do zagranicznych lub krajowych stowarzyszeń i organizacji oraz o wystąpieniu z nich,
 • ustalanie zasad opłacania i wysokości składek członkowskich.


Plenarne Zebrania zwołuje Prezydium Organizacji nie rzadziej niż raz w roku.


Komisja Rewizyjna jest powoływana przez Zebranie Plenarne. W jej skład wchodzą trzej członkowie Organizacji, a jej kadencja trwa trzy lata.
Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest sprawowanie kontroli nad działalnością Organizacji w zakresie jej gospodarki finansowej.


W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Przemysław Śmiechowski - Przewodniczący

Łukasz Zalewski

Janusz Opioła


Prezydium Organizacji jest organem wykonawczym i zarządzającym Organizacji w okresach pomiędzy Zebraniami Plenarnymi. Członkowie Prezydium wybierani są na trzyletnią kadencję przez Zebranie Plenarne. Prezydium wybiera spośród swojego składu Przewodniczącego, jego Zastępcę oraz Skarbnika.
Do głównych kompetencji Prezydium należą m.in.:

 • opiniowanie wniosków i projektów uchwał przedstawionych Zebraniu Plenarnemu,
 • przedstawienie Organizacji okresowych sprawozdań z działalności Prezydium,
 • opracowanie rocznych planów zadań rzeczowo-finansowych Organizacji i ich realizacja,
 • powołanie Komisji i zespołów roboczych,
 • powołanie Dyrektora Organizacji.Obecnie w skład Prezydium wchodzą:

Roman Ślagowski - Przewodniczący

Adam Kubiak - Wiceprzewodniczący

Agnieszka Stochmal

Sylwester Śmigiel

Kevin Kelleher

Cezary Kwella

Jan Czapracki

Robert Kościelny

Ireneusz Popiół - Skarbnik


Dyrektor powoływany jest przez Prezydium. Kieruje on i zarządza pracami POGP w oparciu o uchwały Prezydium oraz reprezentuje Organizacje.

Andrzej Olechowski - Dyrektor
e-mail: a.olechowski@pogp.pl

Komisje i grupy robocze

Komisja Prawna

Adam Kubiak, Przewodniczący

 


Komisja Statystyczna

Sylwester Śmigiel, Przewodniczący


Komisja ds. technicznych i bezpieczeństwa
Cezary Kwella, Przewodniczący


Komisja ds. autogazu
Grzegorz Jarzyński, Przewodniczący


Biuro Organizacji prowadzi bieżące sprawy POGP. Biurem kieruje Dyrektor
e-mail: biuro@pogp.pl
tel.: +48 22 336 12 32


<< powrót

KALENDARZ

2017-09-14 Ukrainian Petroleum Market Conference 2017
2017-09-27 Międzynarodowe Targi Paliwowe STACJA I BIZNES PRZYSZŁOŚCI
2017-09-28 V International Industry Conference "Oil products and gas market of the Republic of Belarus: production, trading and retail"
2017-10-03 30-te Światowe Forum LPG
2017-11-16 Zebranie Plenarne POGP
2017-12-04 Argus European LPG Markets 2017
zobacz cały kalendarz